PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi bioteka.lt internetine parduotuve sąlygas. Taisyklės yra taikomos kai pirkėjas renkasi, užsako ir perka bioteka.lt internetinėje parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi bioteka.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. Pardavėju šiose taisyklėse yra UAB „Sveikų bioproduktų centras“, buveinės adresas: Klaipėdos g. 2, Vilnius, juridinio asmens kodas 111800635.

1.3. Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis bioteka.lt internetinėje parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis bioteka.lt internetinės parduotuvės paslaugomis. Naudotis bioteka.lt internetine parduotuve ir joje pirkti turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; juridiniai asmenys.

1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti bioteka.lt internetinėje parduotuvėje.

1.5. Kartu su pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios taisyklės tampa tarp pirkėjo ir pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai pirkėjas suformuoja ir pateikia bioteka.lt internetinėje parduotuvėje prekių užsakymą, taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu pardavėjo patvirtinimą, kad pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas. Jei pirkėjas pasirenka atsiskaitymą grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, sutartis laikoma sudaryta, kai pirkėjas suformuoja ir pateikia bioteka.lt internetinėje parduotuvėje prekių užsakymą ir gauna elektroniniu paštu pardavėjo patvirtinimą, kad užsakymas yra priimtas.

1.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą bioteka.lt internetinėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai pirkėjas nesutinka su taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių bioteka.lt internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis taisyklėmis.

1.7. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles. Pirkėjui apsiperkant bioteka.lt internetinėje parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl pirkėjui rekomenduojama su taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9. Pardavėjas, atsižvelgdamas į bioteka.lt internetinės parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų pirkėjų skaičių.

1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti pirkėjo naudojimąsi bioteka.lt internetinės parduotuvės paslaugomis arba panaikinti pirkėjo registraciją, jeigu pirkėjas bioteka.lt internetine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias taisykles, bando pakenkti bioteka.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.

1.11. Susidarius svarbioms aplinkybėms, pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti bioteka.lt internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui.

2. Asmens duomenų tvarkymas

2.1 Visa informacija apie duomenų kaupimą ir tvarkymą aprašyta skiltyje "Privatumo politika ir naudojimosi sąlygos".

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos bioteka.lt internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM 21%. Prekės pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis bioteka.lt internetinėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.2.1. Per paysera.lt mokėjimų sistemą.

3.2.2. Bankiniu pavedimu, nurodant užsakymo numerį.

3.2.3. Grynaisiais pinigais, klientas sumoka atsiimdamas siuntą iš kurjerio.

3.3. Pasirinkus 3.2.1., 3.2.2.punktuose nurodytus atsiskaitymo būdus, pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma pardavėjo banko sąskaitoje, nurodytoje apmokėjimo instrukcijose. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį.

3.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu pirkėjas nesumoka už prekes 3 d.d.

4. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. bioteka.lt internetinės parduotuvės prekyba vykdoma Lietuvoje. Prekes pristato pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

4.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis (apsiperkant iki 25 eur – 3 eur, apsiperkant virš 25 eur – nemokamai). Taikant specialius pasiūlymus pristatymo kaina gali keistis, apie tai informuojame kartu su akcijomis.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad pirkėjo užsakymas būtų įvykdytas visa apimtimi, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei pardavėjo sandėlyje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 30 darbo dienas. Šiuo atveju pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymą.

4.4. Pardavėjas neatsako už jokius pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

4.5. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę.

4.6. Tuo atveju, kai pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu pirkėjas ar gavėjas nerandamas, pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.7. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių (pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o pinigai už prekes grąžinami nuskaičiavus pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių, pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

4.8. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.9. Prekių pristatymo metu pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę ir pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą).

4.10. Pirkėjas, pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (praplyšęs pakavimo lipdukas, pažeistos pakuotės ar kitaip išoriškai pažeista), privalo tai atžymėti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (pardavėjo egzemplioriuje). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

4.11. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių kiekis arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai pardavėją (internet@bioteka.lt).

4.12. Visų bioteka.lt internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

4.13. Pardavėjas neatsako už tai, kad bioteka.lt internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

5. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

5.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti bioteka.lt internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą, kuriame privaloma nurodyti grąžinti pageidaujamą prekę, grąžinimo priežastis ir užsakymo numerį, pirkėjas privalo pateikti pardavėjui bioteka.lt internetinės parduotuvės skyriuje „kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais (internet@bioteka.lt).

5.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) į šių taisyklių 4 punkte nurodytą prekių keitimo ar grąžinimo vietą.

5.3. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. Birželio 29 d. Lietuvos respublikos ūkio ministro įsakymu nr. 217 patvirtintomis „daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.4. Grąžinamas ar keičiamas prekes pirkėjas turi pristatyti adresu Klaipėdos g. 3, Vilnius, darbo dienomis nuo 10.00 iki 17.00 valandos, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto ar pardavėjo kurjerio paslaugomis. Pareiga pristatyti grąžinamą ar keičiamą prekę į šiame taisyklių punkte nurodytą vietą, o taip pat visos su tuo susijusios išlaidos tenka pirkėjui, išskyrus, kai grąžinamos ar keičiamos netinkamos kokybės prekės. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam pardavėjo atstovui (kurjeriui).

5.5. Grąžinant ar keičiant bioteka.lt internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes, pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

5.6. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) Ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą (jei jis buvo išduotas) ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę pirkėjo sumokėtų pinigų.

5.7. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai išmokami į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prekės grąžinimo dienos.

5.8. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, prekių pristatymo mokestis pirkėjui negrąžinamas ir nekompensuojamas.

6. Apsikeitimas informacija

6.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

6.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia bioteka.lt internetinės parduotuvės skyriuje „kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

7.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

7.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

7.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.